Καταστατικό

Καταστατικό του πολιτικού κόμματος
με την επωνυμία
«Ευρώπη – Οικολογία»

 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Θεμελιώδεις πολιτικές μας αρχές και αξίες είναι:

Βιωσιμότητα και βιώσιμη ανάπτυξη, Προστασία του περιβάλλοντος, Ανθρώπινα δικαιώματα, Δημοκρατία και μη βία, Κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη.

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του φορέα:

Μέλος της «Ευρώπης – Οικολογίας» μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης ή κάτοικος της Ελλάδας, αρκεί να είναι ενήλικας και να μην του έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα. Όποιος πολίτης επιθυμεί να γίνει μέλος του κόμματος συμπληρώνει σχετική αίτηση που συντάσσεται με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής.

Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει την οικονομική συνδρομή που οφείλουν να καταβάλουν τα μέλη.

Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να μην αποδεχθεί κάποια αίτηση για την εισδοχή νέου μέλους με απλή πλειοψηφία. Αν ο αιτών / η αιτούσα επιμένει, το θέμα παραπέμπεται την Κεντρική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά με απλή πλειοψηφία.

Η συμμετοχή κάποιου στην «Ευρώπη – Οικολογία» δεν αποκλείει την παράλληλη συμμετοχή του με τον όποιο τρόπο σε άλλο δημοκρατικό κόμμα. Η «Ευρώπη – Οικολογία» είναι το πρώτο αυθεντικό κόμμα πολιτών. Ο τρόπος λήψης των αποφάσεων στηρίζεται στις αρχές του διαλόγου, της συναίνεσης και της ανοικτής συμμετοχής.

Η οργανωτική δομή του κόμματος περιλαμβάνει:

1) Τη Συνέλευση που αποτελεί τη βασική οργανωτική μονάδα του φορέα. Η συνέλευση μπορεί να αποτελείται είτε από μέλη που διαμένουν στην ίδια περιοχή είτε από μέλη με κοινά πολιτικά ενδιαφέροντα είτε από μέλη που μοιράζονται μια ιδιαίτερη κοινή πολιτική οπτική στο πλαίσιο της «Ευρώπης – Οικολογίας».

2) Τις Περιφερειακές συνελεύσεις στις περιφέρειες της χώρας στις οποίες τα μέλη της «Ευρώπης – Οικολογίας» υπερβαίνουν τα εκατό. Η περιφερειακή συνέλευση εκλέγει με ενιαία λίστα συντονιστική γραμματεία.

3) Το Συνέδριο. Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής, λόγου και ψήφου όλα τα μέλη της «Ευρώπης – Οικολογίας» που έχουν καταβάλει την προβλεπόμενη οικονομική συνδρομή. Η συμμετοχή στο συνέδριο, τόσο στις συζητήσεις όσο και στις ψηφοφορίες μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, ώστε να διευκολύνονται όλα τα μέλη στη συμμετοχή τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους και το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν. Το συνέδριο πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, αποφασίζει για τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις του κόμματος και εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή και τη Διοικούσα Επιτροπή.

4) Την Κεντρική Επιτροπή. Έχει θητεία ενός έτους. Αποτελείται από 21 μέλη και εκλέγεται με ενιαία λίστα από το συνέδριο. Το κάθε μέλος του συνεδρίου μπορεί να επιλέξει έως και 21 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλου κόμματος. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο και καθορίζει τις κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες του κόμματος, στο πλαίσιο των αποφάσεων του συνεδρίου. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τον ταμία του κόμματος με θητεία ενός έτους, τον οποίο μπορεί να ανακαλέσει με απλή πλειοψηφία. Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών της που μετέχουν στη σχετική ψηφοφορία. Στις συνεδριάσεις της μετέχουν με δικαίωμα λόγου και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

5) Τη Διοικούσα Επιτροπή. Έχει θητεία ενός έτους. Αποτελείται από τέσσερα μέλη και εκλέγεται με ενιαία λίστα από το συνέδριο. Το κάθε μέλος του συνεδρίου μπορεί να επιλέξει έως τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλου κόμματος. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά εβδομάδα και αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα, στο πλαίσιο των αποφάσεων του συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής.

3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σε περίπτωση που μέλος υποπέσει σε παραβίαση θεμελιωδών Αρχών του κόμματος ή δράσει με τρόπο που δυσφημεί το κόμμα, η Διοικούσα Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να το διαγράψει από μέλος του κόμματος. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μόνο με ομοφωνία των τεσσάρων μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό εγκρίνεται και τροποποιείται από το συνέδριο με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*